Een vennootschap oprichten.

> Belastingtarieven.
   Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is onderworpen aan de tarieven vennootschapsbelasting die heel wat lager zijn dan deze
   voor de personenbelasting.
   Tarieven personenbelasting volgens inkomstenschijven zijn opklimmend van 25% tot 50%, te verhogen met gemeentetaksen.
   In de vennootschapsbelasting heb je onder voorwaarden een verlaagd tarief volgens inkomstenschijven van 24,98% tot 35,54%
   (incl. aanvullende crisisbelasting) of, een gewoon basistarief van 33,99%.
   Door het opdelen van de inkomsten tussen personenbelasting & vennootschapsbelasting kan je fiscaal optimaliseren met als resultaat minder belastingen.

> Bezoldigingen.
   Het bedrag van het persoonlijk inkomen is vrij te bepalen door het toekennen van een maandelijkse bezoldiging in functie van de financiĆ«le noden
   van de bedrijfsleider. We berekenen de af te houden bedrijfsvoorheffing & dienen de Aangiften bedrijfsvoorheffing in.

> Reserves.
   Bij de afsluiting van het boekjaar kan reservering van winsten gebeuren waarbij je fiscaal optimaal gebruik maakt van de vennootschapsstructuur.
   De opgebouwde reserves (winsten die niet persoonlijk zijn uitgekeerd), werden aldus minder belast via vennootschapsbelasting.
   Zo beschik je binnen de vennootschap sneller over beschikbare gelden om investeringen te kunnen doen, vooraad op te bouwen, of klantenvorderingen
   op te vangen.

 

        
   Hoe kan je dan een vennootschap oprichten?

> Vraag voorafgaand ons advies tot het oprichten van uw vennootschap onder de vorm die voor u best passend is.
   In vele situaties is de BVBA het meest aangewezen.
> Beschik je over de nodige attesten of diploma's inzake beroepskennis (evtl. bedrijfsbeheer) dan kunnen wij de activiteit of doel van uw
   vennootschap uitwerken in overeenstemming met de opgenomen beroepen in de kruispuntbank ondernemingen (KBO).
> Een financieel plan is nodig voor de eerste twee activiteitsjaren & wordt in bewaring gegeven bij uw Notaris.
   Cijfermatig bespreken we een aantal gegevens, noodzakelijk voor het afstemmen van de haalbaarheid of levensvatbaarheid van de vennootschap.

                            "Met een eigen uitgewerkt systeem kunnen wij op een pragmatische & snelle manier een
                             financieel plan opmaken, die wij overhandigen aan de Notaris van uw keuze."

> Onder voorbehoud is contactname met de bankier nodig om goedkeuring van eventuele kredieten te bekomen.
> Een financiƫle rekening is te openen op naam van de vennootschap waarop het minimum startkapitaal of een deel daarvan is te storten.
   Deze geblokkeerde bankrekening wordt vrij gegeven mits een attest van oprichting of publicatie van de statuten.
> De oprichtingsakte is bij vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid notarieel op te stellen (registreren/neerleggen/bekendmaken).
> Na toekenning van het ondernemingsnummer zijn nog een aantal formaliteiten te vervullen inzake BTW-plicht en aansluiten sociale kas.

   Uiteraard is het onze taak om u met kennis en ervaring te begeleiden in alle te volgen stappen.

 


      Hoe belastingen optimaliseren?

> Sneller investeren.
   De in de vennootschap opgehoopte middelen (o.a. gereserveerde winsten) werden voordeliger belast dan de eigen middelen verworven
   na betaling van de personenbelasting bij de eenpersoonszaak.
   Zo beschik je binnen de vennootschap sneller over gelden om investeringen te kunnen doen ook al omdat op de gereserveerde winsten
   binnen de vennootschap, er geen persoonijke sociale bijdragen zijn (enkel op de bezoldigingen).
> Huurinkomsten.
   Bedrijfsleiders kunnen een gebouw of deel van een gebouw (bijv. bureelruimte) in huur geven aan de vennootschap.
   De ontvangen huurprijs is in hoofde van de bedrijfsleider belastbaar als een onroerend inkomen.
   Minder belast dan opname van bezoldigingen door een forfaitaire kostenaftrek van 40%.
   Let wel dat een herkwalificatie naar bezoldigingen mogelijk is voor het eventueel overdreven gedeelte van de huurinkomsten.
   We berekenen het bedrag van de maximale huur, stellen het huurcontract op en doen een jaarlijkse opvolging.
> Roerende inkomsten.
   Een bedrijfsleider kan onder vorm van voorschotten (latere terugbetaling), gelden ter beschikking stellen aan de vennootschap.
   Als vergoeding kan je intresten ontvangen waarop een roerende voorheffing van 25% is af te houden. Het netto komt toe aan
   de bedrijfsleider (ook hier minder belasting dan op bezoldigingen).
> Pensioenvorming.
   Via een groepsverzekering kunnen belangrijke bedragen aan de vennootschap worden onttrokken om uw pensioen op te bouwen.