Uw vzw in geen tijd geregeld.

 

Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd.

Kenmerkend zijn het belangeloos doel in het kader van welbepaalde activiteiten met het verbod om (rechtstreeks of onrechtstreeks)

een vermogensvoordeel uit te keren aan de oprichters, de leden of de bestuurders.

De oprichting kan door een onderhandse akte (zonder tussenkomst van notaris).

U kan op ons een beroep doen voor het opstellen of wijzigen van de statuten en de neerlegging, publicatie Belgisch Staatsblad.

Verder kunnen we instaan voor het bijhouden van de boekhouding en wettelijke verplichtingen inzake uw VZW-dossier.

 

 

De VZW in enkele bewoordingen.

> De oprichtingsakte.

   Om een vzw op te richten moet er een oprichtingsakte opgesteld worden die minstens een aantal onderdelen moet bevatten:
   - de oprichters (minimum twee personen);
   - de statuten (schriftelijk via authentieke akte of onderhandse akte);
   - een aantal bestuurlijke bekendmakingen (structuur en werking van de VZW);
   - de eerste benoemingen van de leden van het bestuursorgaan (minimum twee leden).

> Ledenregister.

   Het ledenregister dient als bewijs van het lidmaatschap van de werkende, effectieve of wettelijke leden.
   Eenmaal men voorkomt in het ledenregister, wordt men officieel als werkend lid beschouwd en bezit men de rechten
   van een werkend lid, zoals het stemrecht, het recht om de algemene vergadering bij te wonen, enz.
   Voor toegetreden leden is er wettelijk geen register opgelegd.

> Intern reglement.
   
   De mogelijkheid moet in de statuten voorzien zijn en wordt opgemaakt door het bestuursorgaan.
   In dit intern of huishoudelijk reglement kunnen de meest uiteenlopende zaken opgenomen worden:
   - voorschriften rond het gebruik van het clublokaal;
   - gedragsregels;
   - kledingvoorschriften;
   - prijsreglementen;

> Boekhoudkundige verplichtingen (afstemmen volgens omvang: Micro/zeer klein/klein/groot)

   - begroting (ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering);
   - dagboeken boekhouding (registratie verantwoordingsstukken);
   - staat van ontvangsten en uitgaven;
   - inventaris (vermogensstaat van alle bezittingen en schulden);
     bijv. stand bankrekening, nog te betalen facturen, beloofde subsidies/schenkingen of waarborgen ...
   - jaarrekening (wettelijk model, neerlegging rechtbank van koophandel);
   - jaarverslagen (algemene vergadering);

> UBO-register.

   Het inwinnen en bijhouden van informatie over de uiteindelijke begunstigden van de VZW moet elektronisch overgemaakt
   worden in het UBO-register.
   De uiteindelijke begunstigden zijn de personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over de VZW en meer bepaald
   kunnen beslissen hoe het vermogen van de VZW gebruikt kan worden om het belangeloos doel te realiseren.

> Aansprakelijkheid.

   Er is hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk wanneer er fouten of tekortkomingen zijn, ook al werden die door andere bestuurders begaan.
   Om dit risico te beperken, kan men een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de VZW afsluiten.
   (VZW moet het verzekeringscontract afsluiten en premie betalen).