Privacy en bescherming persoonsgegevens.

ALGEMENE INFORMATIE

Als klant van ons boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van gegevens die deels betrekking hebben op persoonsgegevens
die u uit vrije wil hebt verstrekt tijdens uw bezoek of via uw jaarlijkse opgave/wijziging van contactgegevens.

> De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons kantoor is:
    Dhr. Ingel Peel, erkend boekhouder-fiscalist BIBF 202676, met adres Warandestraat 14 - 8470 Gistel - BE 0679.188.951
    Voor vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens kan u steeds bij deze persoon terecht.
> Ons boekhoudkantoor verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.
    Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

1. In toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
    en tot beperking van het gebruik van contanten, dienen wij te beschikken over volgende persoonsgegevens of identificatie:
    De voornaam, naam, geboorteplaats, geboortedatum, adres.
    De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en omvat het invullen en ter beschikking houden
    van volgende documenten:
    Natuurlijke personen:
    > Identificatie natuurlijke persoon - cliënt.
    > Verklaring uiteindelijke begunstigde.
    > Identificatie natuurlijke persoon - lasthebber.
    Rechtspersonen:
    > Identificatie rechtspersoon - juridische structuur - cliënt.

2. Het uitvoeren van een opdrachtgeving omschreven in een overeenkomst waarbij persoonsgegevens worden verwerkt,
    is een wettelijke verplichting die ons wordt opgelegd door het beroepsinstituut BIBF waarbij we zijn aangesloten.
    Zonder opdrachtgeving/overeenkomst kunnen wij geen klant/boekhouddossier aannemen.

3. Het uitvoeren van boekhoudkundige en fiscale diensten ingevolge verplichtingen tegenover de Belgische overheid,
    waar wij persoonsgegevens van onze klanten dienen te verstrekken bij het indienen van diverse aangiften, online-applicaties
    of formulieren en vele andere documenten of vragen die ons worden gesteld of opgelegd.
    De verwerking van de persoonsgegevens betreffen de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders
    en dergelijke, alsook van andere personen die als klant of leverancier zijn betrokken.
    Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht niet naar behoren uitvoeren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

> Voornaam - naam.
> Contactgegevens: adres -telefoon - gsm - e-mail - kopie id-kaart - andere.
> Ondernemingsnummer - nationaal nummer - burgerlijke staat - kinderen ten laste - andere.
> Gegevens uit of verstrekt door Kruispuntbank ondernemingen - Belgisch Staatsblad - Balanscentrale Nationale Bank - andere.
> Gegevens door cliënt aangeleverd betreffende bestuurders - personeel - klanten - leveranciers - andere.

Gegevens worden slechts verwerkt in het kader van onze opdrachtgeving en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
die ons worden opgelegd.
Ons kantoor kan aldus de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of op eigen initiatief,
te goeder trouw indien het doorgeven van deze inlichtingen nodig is om te voldoen aan specifieke wetgeving of reglementering
ter zake, in het bijzonder voor de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving.
Ons kantoor neemt alle maatregelen die nodig zijn om een goed beheer van ons informaticasysteem of website te garanderen.

OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

> Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen (verkopen of verhuren) aan derden, tenzij u hiermee heeft ingestemd.
> In het kader van bovenstaande verwerkingen zullen wij uw persoonsgegevens mogelijk wel verstrekken aan onze
   softwareleveranciers of e-boekhoudsoftware en bijhorend portaal, IT-partners, Sociale kassen, Sociaal secretariaten,
   Bankiers, Notaris, Revisor, Advocaten, Verzekeringsmakelaars, service providers, payment providers, en andere entiteiten
   die deel uitmaken van de opdrachten of dienstverlening van ons kantoor.
> Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen (= landen buiten de Europese economische ruimte).

BEVEILIGING en BEWARINGSTERMIJN

We nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijnen die zijn opgelegd in de verschillende toepasselijke wetgevingen.
Na het verstrijken van de termijnen voormeld hebben wij geen verplichting om de persoonsgegevens nog langer te bewaren.

RECHT OP TOEGANG, VERBETERING, VERZET

U hebt het recht tot toegang van uw persoonsgegevens en, indien uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn,
ons te verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of indien u uw recht van toegang, verbetering
of verzet wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren (zie rubriek algemene informatie).
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die strijdig is met de toepasselijke privacyregels,
kan u klacht indienen bij de bevoegde privacyautoriteit.

WIJZIGINGEN

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.
Indien er vragen zijn over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@peel.be

                                                                                               Versie 1.1

                                                                                                                               Accountancy Peel - Privacyverklaring