Factuurvoorwaarden.

Boekhoudkantoor Peel Ingel - Warandestraat 14 - 8470 Gistel
BE 0679.188.951

Elke opdracht betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Onze erelonen en dossierkosten en de verschuldigde BTW zijn contant betaalbaar zonder korting
tenzij andere bepalingen in de opdrachtbrief of op de facturen.

Hierbij verwijzen we naar onze opdrachtbrief Art. 7, rubriek 7.2 - Termijn en wijze van betaling:

Onze erelonen zijn te betalen voor de vervaldag die vermeld staat op de factuur en in ieder geval,
uiterlijk binnen de 20 kalenderdagen na verzending van de factuur en dit door overschrijving
op de bankrekening van de beroepsbeoefenaar IBAN BE02 7512 0111 0140.
Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk aan de
beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen
vanaf de datum van verzending van de ereloonnota/factuur.
Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag
op onbetwistbare wijze verschuldigd.
Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een wettelijke bruto-nalatigheidsinterest op per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.
Naast nalatigheidsinteresten voorziet de Wet van 2 augustus 2002 ook in een schadevergoeding
wegens laattijdige betaling van de facturen en is bedoeld voor de geleden invorderingskosten.

Navolgende schadevergoeding is van toepassing:
> een vaste aanmanings- en tijdbestedingskost van 10,00 euro per factuur.
> een forfaitaire vergoeding van 50,00 euro ter dekking van de eigen invorderingskosten.
> een schadeloosstelling die 10% van de hoofdsom bedraagt, met een maximum van 2.500,00 euro.
> een rechtsplegingsvergoeding, zijnde een forfaitaire tussenkomst door de verliezer in de
   advocaatkosten die door de beroepsbeoefenaar werden gedragen.

Opschorting dienstverlening:
Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gerechtigd om onze eigen
prestaties of dientsverlening op te schorten
tot wanneer de openstaande schuld volledig is betaald
of tot er voldoende garanties zijn dat betaling zal gebeuren.
M
ededeling van opschorting zal gebeuren via mail of per brief (eventueel aangetekend).

Tevens maken wij elk mogelijk voorbehoud om de door ons door uw handelen geleden schade
op u te verhalen.

Indien de klant de overeenkomst of opdracht verbreekt of annuleert of indien deze door zijn toedoen
geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage
van 20% van het totaalbedrag van het ereloon.

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de rechtbank van koophandel
te Brugge (arrondissement van onze bedrijfszetel) bevoegd, tenzij de Wet iets anders voorschrijft.
In geval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start
uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de Wet iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van
de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst of opdrachtbrief ondertekend werd.

Deze voorwaarden gelden steeds tussen partijen, tenzij dit in onderling akkoord anders werd bedongen.

                                                                                 Versie 1.1

                                                                                                      Boekhoudkantoor Peel Ingel - Factuurvoorwaarden