Factuur opmaken - hoe doe je dat?

Regels inzake de opeisbaarheid van BTW.

> Wanneer uw verkoopfactuur opmaken?
   Een verkoopfactuur moet worden opgemaakt, uiterlijk de 15de kalenderdag v/d maand na de maand van de levering goederen,
   voltooïng diensten of bij de effectieve factuur-betaling.
   De BTW wordt opeisbaar op de datum van de factuur.
   In praktijk wordt de factuur meteen opgenomen in uw boekhouding en eerstvolgende BTW-Aangifte.
   Datum van levering/dienst of uitvoering doet er niet toe.
   
> Voorschotfacturen.
   Een voorschotfactuur is een document dat alle verplichte factuurvermeldingen bevat en wordt uitgereikt vóór de levering
   of de dienst wordt verricht en vóór de betaling van de klant ontvangen is.
   De BTW is opeisbaar op datum van de voorschotfactuur.
   In praktijk maak je uw voorschotfacturen op zoals een gewone factuur waarbij deze meteen wordt opgenomen in uw boekhouding
   en eerstvolgende BTW-Aangifte.
   Voor uw klant-zelfstandige is de BTW dan ook onmiddellijk aftrekbaar, ongeacht of hij betaald heeft.

> Bewaring facturen.
   7 jaar vanaf 01/01 van het jaar volgend op de documenten.
   De te bewaren documenten zijn niet enkel de factuur maar ook contracten, offerten, bestel- & leveringsbonnen, paklijst,
   vervoerdocumenten.


 

        

   > Correct uw facturen opmaken en uitreiken is van groot belang.

                            Klanten kunnen pas betalen wanneer ze de factuur ontvangen hebben.
               Stel uw facturatie dus niet uit en doe dit absoluut volgens de BTW-regelgeving.
                   Je kan een eenvoudige factuur opmaken via de link op onze homepage.
                           Zorg ook voor een efficiënt systeem van betalingsopvolging.

   > Gezien je zelf instaat voor het opmaken van correcte facturen kan je ons best contacteren bij eventuele vragen ...

 


      Verplichte vermeldingen op factuur & clausules.

> Verplichte vermeldingen op factuur:
   - Datum van uitreiking van factuur & oplopend factuurnummer.
   - Datum levering goederen of voltooïng dienst.
   - Adres van levering of uitvoering werk.
   - Volledige naam & adres van de klant + ondernemingsnummer van BTW-plichtige klanten.
   - Nauwkeurige omschrijving van geleverde goederen en/of diensten.
   - Eenheidsprijs goederen.
   - Maatstaf van heffing per BTW-Tarief.
   - BTW-Tarief en de totaal verschuldigde BTW.
   - Verwijzing naar vorige facturen die met de huidige factuur verband houden.
     (Bijv. verwijzing op creditnota naar oorspronkelijke factuur).
     (Bijv. verwijzing op saldofactuur naar voorschotfactuur).

> Mogelijk te vermelden clausules op facturen:
   - 'BTW verlegd (medecontractant)', voor beroepsmatige werkzaamheden in onroerende staat.
   - 'BTW verlegd (intracommunautair)', voor levering goederen naar een andere EU-lidstaat.
      Vermeld aanvullend een verwijzing die aantoont dat de levering vrijgesteld is volgens het BTW-wetboek alsook de reden van vrijstelling.
   - 'BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht', voor Creditnota's.
   - 'Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling, BTW niet toepasselijk'.
   - 'Kopie uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur.