Coronavirus - Aanvraag steunmaatregelen.

 

Mogelijk zal uw onderneming hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus.

Zo nam de regering als economische steun, extra maatregelen voor het bedrijfsleven.

Contacteer ons indien u problemen van financiële of fiscale aard mocht ondervinden zodat wij

de nodige aanvragen kunnen doen om u te helpen.

Hieronder enkele steunmaatregelen die we voor u kunnen in orde brengen.

 

 

Steunmaatregelen.

1A - Compensatiepremie omzetverlies van -60% - vrijwillig tijdelijke sluiting. (3.000,00 of 1.500,00 euro). - Aanvraag via VLAIO.
        Deze aanvraag kunnen wij voor u in orde brengen indien je niet mocht beschikken over een kaartlezer.
        Stuur ons een mail voor akkoord aanvraag.

   Premie voor ondernemers met zwaar omzetverlies van -60% in periode tussen 14/03/2020 en 30/04/2020
   in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 2019.
   >> Aantonen via onderschrijven van verklaring op eer bij de aanvraag.
   >> Daarna gebeurt er via de BTW-Aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was.
   Uitkering:
   > 3.000,00 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep die niet verplicht moeten sluiten maar (in)direct zware beperkingen ondervinden.
      Eenmalige compensatiepremie om verliezen (deels) te compenseren.
   > 3.000,00 euro voor zelfstandigen in bijberoep (die minimumbijdragen hoofdberoep betalen).
   > 1.500,00 euro voor zelfstandigen in bijberoep voor zover hij/zij minder dan 80% werkt als werknemer
      en een zelfstandig inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
   Deze premie zou ook kunnen voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

1B - Hinderpremie verplicht tijdelijke sluiting. (2.000,00 of 4.000,00 euro). - Aanvraag via VLAIO.
        Deze aanvraag kunnen wij voor u in orde brengen indien je niet mocht beschikken over een kaartlezer.
        Stuur ons een mail voor akkoord aanvraag.

   Premie enkel voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten omwille van Coronamaatregelen (niet voor vrijwillige sluiting).  
   > 2.000,00 euro eenmalige premie (na 21 dagen 160,00 euro per dag) voor ondernemingen die verplicht in weekend moeten sluiten.
      Vb. Kapper mag open tijdens week mits afspraak - weekend sluiten.
      Update - 25/03 Kappers moeten verplicht sluiten en kunnen nu ook 4.000,00 euro hinderpremie krijgen.
   > 4.000,00 euro eenmalige premie (na 21 dagen 160,00 euro per dag) voor ondernemingen die verplicht volledig moeten sluiten.
      Vb. restaurants en frituren verplicht sluiten (ook bij beperking tot afhalen recht op premie).
   > 18/03 - Omdat heel wat bedrijven hun activiteiten moeten staken, wordt de hinderpremie naar hen uitgebreid.
      4.000,00 euro voor de eerste 3 weken, nadien 160,00 euro per dag.
      Alle zaken met minstens 1 volwaardig inkomen komen in aanmerking, ook marktkramers.
      Ook zelfstandigen in bijberoep hebben er recht op, indien zij vergelijkbare sociale bijdragen betalen als een gewone zelfstandige. (745,51 euro per kwartaal).
   > Premie wordt toegekend per onderneming (op basis van ondernemingsnummer) en wordt verhoogd met een premie voor
      elke bijkomende vestiging voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij RSZ, tewerkgesteld is.

   Voor de aanvraag hinderpremie kan u de online-toepassing VLAIO gebruiken. U kan inloggen met uw identieteitskaart in kaartlezer waarbij zowel
   de software EID van uw identiteitskaart alsook installatie kaartlezer voorafgaand in orde moet zijn op uw PC.
   Inlogpagina:    https://www.aanvraagcoronapremie.be
   Ondersteuning inzake de toepassing kan je bij VLAIO bekomen via het nummer 1700 - keuze optie 9.

2 - Overbruggingsrecht ingevolge coronavirus (tijdelijke volledige stopzetting zelfstandige activiteit van 7 opeenvolgende kalenderdagen).
      Aanvraag sociaal verzekeringsfonds.

      Bezorg ons het ondertekend aanvraagformulier via mail terug zodat we de aanvraag voor u in orde kunnen brengen!
      Uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) (geen pro rata omdeling).
      De gezinslast = ten laste op het boekje bij de mutualiteit (enkel fiscaal ten laste komt dus niet in aanmerking).
      Aanvraag overbruggingsrecht moet voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt onderbroken.
      Voor maand maart, ten laatste tegen 30/09/2020.
      Voor maand april, ten laatste tegen 31/12/2020.
      Dat zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben wordt voor overbruggingsrecht tijdelijk n iet toegepast.
      Zelfstandige moet wel in België sociale bijdragen betalen waarmee hij in België sociale rechten opbouwt.
      Tip - Bezorg ons onmiddellijk het ondertekend aanvraagformulier, wacht daar niet mee, u wil toch een snelle uitbetaling.
            - De uitkering overbruggingsrecht is belastbaar als een vervangingsinkomen maar zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen.
              Het sociaal verzekeringsfonds zal een Fiche 281.18 uitreiken om belastbaar aan te geven in uw belastingaangifte AJ 2021.

2A-  Overbruggingsrecht - Hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (éénmanszaken, werkende vennoten en bedrijfsleiders) - 7 dagen sluiten per maand
        (voor maanden maart en/of april)
   > Overbruggingsrecht van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast per maand.
   > Je mag geen enkele andere beroepsactiviteit meer hebben.
   > Je hoeft je btw- of ondernemingsnummer niet tijdelijk stop te zetten.
   > Je kan het overbruggingsrecht combineren met de hinderpremie.
   > Vennootschappen: bestuurders en werkende vennoten kunnen elk afzonderlijk een uitkering overbruggingsrecht krijgen.
      De uitbetaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (inclusief toekenning voordelen alle aard) vormt geen beletsel.
      Tijdens onderbreking niet aan de slag gaan als werknemer.
   > Update - versoepeling overbruggingsrecht, komen in aanmerking:
      21 - Sluitingsmaatregelen door overheid: zelfstandigen die activiteit volledig verplicht moeten onderbreken.
              Vb.: Horeca (ook wanneer zaak niet helemaal gesloten, bijv. voor afhaalmaaltijden) (Horeca minimum 1 dag sluiten).
              Vb.: Kledingzaken, winkels allerhande of recreatiecentra die volledig moeten sluiten.
              Beperkte activiteit mag, bijv. kledingwinkel die verder verkoopt via de webshop.
      22 - Sluitingsmaatregelen door overheid: zelfstandigen die activiteit gedeeltelijk moeten onderbreken.
              Vb.: Kapperszaken, komen in aanmerking ongeacht zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Kunnen zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer op afpraak.
              Vb.: Restaurant die zijn verbruikszaal sluit en die overschakelt op afhaalgerechten.
      23 - Zelfstandigen die niet verplicht moeten onderbreken maar tijdelijk stopzetten voor minimumduur van 7 opeenvolgende kalenderdagen.
              Vb.: Ernstige moeilijkheden door te weinig klanten.

2B - Overbruggingsrecht - Bijberoep - 7 dagen sluiten per maand (voor maanden maart en/of april).
   > Voor zelfstandigen in bijberoep die 3 jaar terug (2017) een inkomen hadden van minimum 13.993,77 euro op jaarbasis. (geïndexeerd inkomen).
      Overbruggingsrecht van 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast) per maand.
   > Voor zelfstandigen in bijberoep die 3 jaar terug (2017) een inkomen hadden tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro op jaarbasis en minstens 7 dagen sluiten.
      Overbruggingsrecht van 645,00 euro (zonder gezinslast) of 807,00 euro (met gezinslast) per maand.

3 - Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

   3A - Sociale bijdragen tijdelijk verlagen.
   We kunnen een vermindering vragen van uw voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
   Dat kan enkel naar volgende Inkomensdrempels (13.993,78 / 17.631,06 / 22.213,74 / 27.987,56 / 39.580,39 / 55.975,11).
   Stuur ons een mail met verzoek tot aanpassing naar welke drempel, dan kunnen wij de aanvraag voor u in orde brengen.
   Let wel, indien nadien hogere inkomsten blijken, er een regularisatie van uw bijdragen zal zijn.

   3B - Uitstel van betalingen en kwijtschelding van verhogingen.
    Voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen we een schriftelijke aanvraag (formulier)
    indienen voor 15 juni 2020 bij uw sociaal verzekeringsfonds om de betaling van voorlopige bijdragen uit te stellen voor de eerste twee kwartalen van 2020.
   > voor reeds betaalde bijdragen kan dat niet meer.
   > na goedkeuring moet bijdrage eerste kwartaal 2020 betaald worden voor 21/03/2021 en tweede kwartaal 2020 voor 30/06/2021.
   > Let op: wie uitstel heeft verkregen kan zijn bijdragen VAPZ niet aftrekken.
   > kwijtschelding van verhogingen voor de latere betalingen.

   3C - Vrijstelling van bijdragen.
   Mocht het zijn dat je de sociale bijdragen ingevolge het coranavirus niet kan betalen, dan kunnen we een vrijstelling van bijdragen aanvragen.
   De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.
   > Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

4 - Fiscale maatregelen.
   
4A - Uitstel betaling BTW - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting.
   BTW: Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden (Vb. 1ste kwartaal 2020 betaaltermijn uiterlijk op 20/06/2020).
   PB - VENNB: Een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten.
   Maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, Aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

4B - Afbetalingsplan.
   Voor de betaling van verschillende belastingen kunnen we een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën.
   Afbetalingsplan kunnen we aanvragen voor de volgende fiscale schulden:
   > BTW
   > Personenbelasting (betreft betaling van schulden, gevestigd voor 12/03/2020).
   > Vennootschapsbelasting (betreft betaling van schulden, gevestigd voor 12/03/2020).
   Stuur ons een mail met verzoek tot aanvraag afbetalingsplan.
   Voeg in bijlage de nodige documenten toe (Aanslagbiljet belasting / BTW-rekeninguittreksel / reeds ontvangen briefwisseling inzake achterstel).

   Er is een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsintresten en er is een kwijtschelding van boete wegens niet tijdige betaling.
   De steunmaatregelen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet wordt nageleefd.

5 - Personeel - tijdelijke werkloosheid door coronavirus wegens overmacht of om economische redenen.

   Voor ondernemingen die tijdelijk hun personeel niet kunnen tewerkstellen.
   Hier verwijzen we u graag door naar uw sociaal secretariaat die u de nodige info kunnen verstrekken.

6 - Terugbetaling kredieten.

   Mocht u inzake aflossingen moeilijkheden ondervinden, contacteer dan uw bank/kredietgever om samen naar een gepaste oplossing te zoeken.
   Tot de mogelijkheden behoren:
   > Bestaande financiering, aanpassing van terugbetalingstermijnen of opschorting van terugbetaling van kapitaal.
   > Verschaffen waar nodig, van bijkomende middelen.
   Zijn er in uw kredietdossier wijzigingen, bezorg ons dan steeds de nieuwe contractvoorwaarden samen met de aanpassing aflossingsplan.

Gezien er steeds opnieuw opeenvolgende aanpassingen zijn kunnen wij de juistheid van onze webpagina niet garanderen maar geven wij advies om
de aanvragen te doen die al of niet zullen worden aangenomen.
   

   
   Timesheet Corona-virus

   December 2019: Cluster van syptomen longontsteking Covid-19 in Wuhan - China.

   25/01 Ongerustheid mogelijke besmetting in België.

   03/02 Bevestiging eerste besmettting in België (bij één van de negen geëvacueerden - vliegtuig uit Wuhan).

   13/03 Maatregelen met ingang om middernacht:
              > Verplichte sluiting cafés & restaurants. Afhaalrestaurants mogen open blijven (bijv. frituren) maar geen verbruik ter plaatse.
              > Handelszaken blijven open tijdens week, sluiting in weekend. Winkels essentiële diensten zoals voedingszaken blijven open.
              > Markten mogen plaatsvinden met aangepaste richtlijnen, tijdens weekend enkel kramen met voedingsmiddelen.

   16/03 Onderwijs:
              > Schorsing lessen kleuter-, lager en middelbaar onderwijs vanaf 16/03 t/m 03/04.
              > Crèches blijven open.
              > Alle evenementen worden afgelast.
              > Sluiten buiten- en binnenspeelpleinen.

   18/03 Maatregelen met ingang middag om 12.00 uur (opheffing zondag 5 april, vlak voor paasvakantie):
              > Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven, sociale contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
              > Sluiting van niet-essentiële winkels en handelszaken.
                 Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingwinkels en banken blijven open.
              > Horeca: alle cafés en restaurants blijven gesloten (terrasmeubilair verplicht binnen plaatsen).
              > Kapperszaken: per kapsalon 1 klant tegelijk toegelaten.
              > Supermarkten, toegang wordt beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter, tijdsduur 30 min. per klant.
              > Openbare markten worden verboden, met uitzondering van voedingskramen die echt onmisbaar zijn.
              > Naar werk gaan is toegelaten indien noodzakelijk (social distancing respecteren).
              > Samenscholingsverbod waarop alleen gezinnen een uitzondering vormen.
              > Openbaar vervoer, organisatie reizigers 1,5 meter afstand van elkaar.

   18/03 België applaudisseert om 20.00 uur voor onze zorghelden, artsen - verpleegkundigen ...

   20/03 België doet grenzen dicht.

   21/03 Website www.hulpvoorhelden.be matcht ziekenhuizen met vrijwilligers.

   23/03 Vliegtuig geland met 6 miljoen chirurgische mondmaskers en 147.000 maskers type FFP2 aan boord.

   25/03 Ook kapperszaken moeten nu verplicht sluiten.

   27/03 Coronamaatregelen van 18 maart zijn t/m 19/04 verlengd.

   14/04 De 107e editie van de Tour de France start waarschijnlijk op 29/08 aan de Côte d'Azur om op zondag 20/09 op de Champs-Elysées in Parijs te finishen.

   15/04 Coronamaatregelen verlengd t/m 03/05.
              Enkele versoepelingen:
              > Tuincentra en doehetzelf-zaken mogen vanaf zaterdag 18/04 opnieuw open.
              > Woonzorgcentra, één vastgelegde bezoeker per bewoner toegelaten - ter discussie.
              > Massa-evenementen tot 31/08 verboden.

   24/04 Nationale veiligheidsraad - persconferentie - versoepeling maatregelen, afhankelijk van evolutie cijfers:
              Basis: 1,5 m afstand - handen wassen - mondmaskers openbaar vervoer verplicht - vermijd drukke plaatsen.
              > 04/05 Bedrijven in alle sectoren mogen heropstarten.
              > 11/05 Alle winkels mogen openen (beperking omvang klanten / toegang winkel).
              > 15/05 Lagere & middelbare scholen open, beperkt aantal leerjaren.
              > 18/05 Kapsalons mogen openen.
              > 08/06 Restaurants / Café's - meerdaagse reizen - toeristische attracties - kleine evenementen.

   06/05 Nationale veiligeidsraad - persconferentie - update maatregelen.
              > 10/05 Vanaf zondag mag u 4 mensen, telkens dezelfde, thuis ontvangen, bij voorkeur buiten op terras of tuin.
              > De politie gaat niet-essentiële verplaatsingen niet meer apart controleren.
                 Zullen deel uitmaken van de controles in normale politiewerking.
              > 11/05 Vanaf maandag mogen alle winkels terug open mits de nodige veiligheidsvoorzieningen.
                 Anderhalvemeterregel respecteren, 1 klant per m2 en maximum 30 minuten.
              > Voor de contactberoepen zoals kapper, markten, horeca, evenementensector, is het nog wachten op een precieze heropstartdatum.
              > Sportwedstrijden kunnen al zeker tot 31/07 niet hervat worden.
              > Excursies, toeristische uitstappen of samenscholingen blijven verboden.
              > Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer en andere drukke plaatsen.
              > Regering rekent bij deze maatregelen op verantwoordelijkheid en gezond verstand van de burgers.

   18/05 Update maatregelen - Fase 2 - vanaf maandag 18/05:
              > Markten kunnen weer doorgaan onder strikte voorwaarden, beperking tot 50 kramen en met een circulatieplan.
              > Kappers of heropening van beroepen met fysiek contact.
                 Op afspraak werken en iedereen moet er mondmaskers dragen.
              > Dierenparken, musea en bibliotheken heropenen onder strikte voorwaarden.
                 Online of telefonisch ticketingsysteem moet zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk komen.
              > Sporten in groep of clubverband kan enkel in open lucht, onder begeleiding van trainer met maximaal 20 personen.
              > Huwelijken en begrafenissen kan met 30 aanwezigen maar geen receptie na de ceremonie.
              > Lessen op school voor beperkt aantal jaren in lager onderwijs en laatstejaars middelbaar kunnen hervatten.

   08/06 Extra steunmaatregelen & koopkrachtmaatregelen:
              > Horeca: restaurants en café's heropstart maandag 08/06.
              > Horeca: er komt verlaging tot 6% BTW-Tarief.
              > Overbruggingsrecht zelfstandigen, verlenging en verbetering tot 31 augustus (verlengbaar tot 31 december 2020).
              Koopkrachtmaatregelen:
              > Consumptiecheque 300,00 euro om verschillende meest getroffen sectoren te ondersteunen, horeca, cultuur ...
                 Cheque aan te kopen door werkgever voor zijn werknemers en is 100% aftrekbaar voor werkgever, belastingvrij voor werknemer.
              > Leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomesgarantie voor ouderen (IGO)
                 krijgen gedurende 6 maanden een maandelijkse bijkomende steun van 50.00 euro.
              > Elke inwoner van het land krijgt een Rail Pass van de NMBS, geldig voor 10 ritten tussen 1 juli en 31 december (supplement fiets op trein tijdelijk geschrapt).