Belastingen uitgelegd

Ondernemer van een eenpersoonszaak

Tarief personenbelasting

 

De zelfstandige bedrijfsleider in vennootschap

Tarief vennootschapsbelasting

Minimale bezoldiging bedrijfsleider als voorwaarde verlaagd tarief.

 

             1) De ondernemer van een eenpersoonszaak:

             De ondernemer van een eenpersoonszaak is een persoon die in eigen naam een zelfstandige
             activiteit uitoefent.

             > De inkomsten zijn belastbaar onder toepassing van de tarieven van de personenbelasting.
             > Er is een belastingvrije som per belastingplichtige.
             > Er zijn verschillende aftrekposten die de belasting verminderen.

 

 

            2) De zelfstandige bedrijfsleider:

            De zelfstandige bedrijfsleider zal inkomsten behalen uit zijn exploitatievennootschap.

            > De toekenning van bezoldigingen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing die in aftrek komen
               bij de uiteindelijke belastingberekening (bij indienen aangifte personenbelasting).
               De bezoldigingen van de bedrijfsleider zijn aldus net zoals de zelfstandige inkomsten
               eenpersoonszaak, onderworpen aan de hogere tarieven van de personenbelasting
               en sociale zekerheidsbijdragen.
            > De resterende winst van de exploitatievennootschap die niet wordt uitgekeerd
               maar gereserveerd blijft binnen de vennootschap, is onderworpen aan de tarieven
               van de vennootschapsbelasting.

              
      De tarieven vennootschapsbelasting zijn in principe lager dan de tarieven personenbelasting
      maar vormen geen eindbelasting.
      Latere toekenningen van gereserveerde winsten ondergaan opnieuw een of andere vorm
      van belasting.
      Je kan ook geen winsten laten belasten binnen de vennootschap indien je daar zelf
      persoonlijk moet over beschikken als gezinsinkomen.
      De winsten in de vennootschap moeten dus voldoende hoog zijn om een redelijke verdeling
      te realiseren tussen toekenning persoonlijk & deels laten belasten in de vennootschap.


            > Let ook op het verlaagd tarief voor de KMO-vennootschap gezien deze onderworpen zijn aan
               specifieke voorwaarden inzake een minimale bedrijfsleidersbezoldiging. lees meer
            > Een vennootschap oprichten gaat sneller dan later ontbinden.
            > Met een vennootschap heb je veel meer fiscale verplichtingen, ondermeer door:
               - Volledige boekhouding/balans, inhoudelijk de input van bankuittreksels en afpunten van
                 betalingen klanten/leveranciers.
               - Beheer en opvolging bezoldigingen bedrijfsleiders / aangiften bedrijfsvoorheffing.
               - Twee fiscale aangiften: personenbelasting en vennootschapsbelasting.
               - Opvolging van de voordelen alle aard: persoonlijk gebruik bedrijfswagen, gsm, internet, ...
               - Opmaken verslagen algemene vergadering en jaarlijks neerleggen jaarrekening.
               - Andere complexe berekeningen en in te vullen formulieren.

 
                                                                                            
                                                                                            Kan je nu beter ondernemen onder vorm van vennootschap of ben je toch beter af met een eenpersoonszaak?
                                                                                            Daar is het antw. niet eenvoudig op maar dat had je ondertussen al gemerkt.

                                                                                            Twee eenvoudige vragen brengen wat relaas ...

                                                                                            1) Ben je zelf voldoende onderlegd om alle extra administratie rond uw vennootschap naar behoren uit te voeren?
                                                                                            2) Zijn de winsten wel voldoende hoog om belastingvoordeel te kunnen doen?
                                                                                                In praktijk zullen winsten lager dan 50.000,00 euro wellicht voor het grootste deel persoonlijk worden uitgekeerd
                                                                                                en zo blijven er onvoldoende winsten over die worden onderworpen aan de lagere vennootschapstarieven.

                                                                                            Toch zijn er heel wat ondernemingen met beperkte winsten die onder vennootschap werken:
                                                                                            > Omdat ze met meerdere bedrijfsleiders willen samenwerken.
                                                                                            > Omdat hun activiteit risicovol is en ze hun eigen privé-vermogen wensen te beschermen.

                                                                                           Advies:
                                                                                           Het al of niet ondernemen als vennootschap vraagt aftoetsing van mogelijke voordelen tegenover nadelen
                                                                                           waar wij met concrete berekeningen de beste ondernemingsvorm kunnen voorstellen.

                                                                                            
   


Tarief PERSONENBELASTING

Inkomensschijf


0,00 tot 13.250,00
13.250,00 tot 23.390,00
23.390,00 tot 40.480,00
boven 40.480,00

 

Belastingvrije som:
Verhoging kinderen ten laste:

De belastingvrije sommen leveren een
belastingvoordeel op van 25%
op de cumulatieve sommen.


                           AJ 2020 - INK 2019

                                      Tarief


                                        25%
                                        40%
                                        45%
                                        50%

            (plus aanvullende gemeentebelasting)

                  8.860,00 per belastingplichtige
                  1.610,00  -  1 kind
                  4.150,00  -  2 kinderen
                  9.290,00  -  3 kinderen
                15.030,00  -  4 kinderen


Tarief VENNOOTSCHAPSBELASTINGBasistarief

Verlaagd vast tarief KMO-vennootschap


plus aanvullende crisisbelasting

Wat is een KMO-vennootschap:
> Personeelsbestand
> Jaaromzet
> Balanstotaal
(kan niet voor dochter, beleggings- of
financiële vennootschap)

tot
boven

 


50
9 miljoen
4,5 miljoen

100.000,00
100.000,00


belastbaar tijdperk
vanaf 01/01/2020
Tarief


25%

20%
25%

0%

 


                                                                                                                    Voorbeeld verdeling onder Peronenbelasting & Vennootschapsbelasting


                                    Vb.: Jaarwinst
                                  Jaarbezoldiging
                                 Blijft te verdelen

                                          Verdeling:

                                      Bezoldiging
      Extra bezoldiging winstverdeling


                      50.000,00
                     -30.000,00
                      20.000,00

                        6.000,00
   extra toekenning uit winstverdeling

           Te belasten persoonlijk
              Personenbelasting

  30.000,00 Bruto (belastbaar jaar)
    6.000,00 Bruto (belastbaar jaar+1)
                      36.000,00
       heffing PB afhankelijk van
       gezinssituatie, andere ink.
       en mogelijke aftrekposten.

       > Bruto waarop afhouding
          van bedrijfsvoorheffing
          (saldo via aangifte PB)
       > onderworpen aan
          sociale bijdragen

                      14.000,00
        naar reserves vennootschap

         Te belasten vennootschap
           Vennootschapsbelasting                       14.000,00
     
heffing Venn.B. 20% = 2.800,00
        > let op: geen eindbelasting
        > geringe soc. bijdr. venn.