Belastingaangifte - Welke attesten bezorgen.

 

Elk jaar opnieuw moet iedere belastingplichtige zijn aangifte in de personenbelasting tijdig idienen.

Een goede raad:

> Verzamel al uw attesten of documenten en bezorg ons deze beter vandaag dan morgen want voor
een laattijdige aangifte krijg je geen verwittiging meer maar wel een fikse boete.

> Hebben we nog geen taxonweb-mandaat of volmacht, breng dan van beide partners,
de identiteitskaart en pin-codes mee.

> Ontvang je een vereenvoudigde belastingaangifte, dan is het belangrijk dat we dit voorstel nazien
op correctheid en volledigheid!

> Zelfstandigen ontvangen normaal geen vereenvoudigde aangifte gezien er ook een Deel II
is in te vullen en er een winstberekening vereist is.

> Bezorg steeds het Aanslagbiljet belasting van het vorige jaar.

 

 

Welke gegevens of attesten bezorgen:

> Inlichtingen m.b.t. persoonlijke gegevens en gezinslasten.

   - Burgerlijke staat: ongehuwd / gehuwd / wettelijk samenwonend / uit de echt gescheiden ...
     Mogelijk zijn er wijzigingen, voor inkomstenjaar 2023 is de burgerlijke staat op datum 01/01/2024 van toepassing.
   - Kinderen ten laste op datum van 01/01/2024:
     Geef de naam en geboortedatum van de kinderen.
     + aantal kinderen die fiscaal volledig te uwen laste zijn.
     + aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder (co-ouderschap).
     + kopie van de overeenkomst, regeling domicilie kinderen en/of co-ouderschap.
   - Attest met mogelijke zware handicap +66%.

> Onroerende goederen / woning.

   - Aanslagbiljet onroerende voorheffing waarop het kadastraal inkomen (KI) van uw eigendommen staat vermeld.
   - Fiscale betalingsattesten m.b.t. bestaande hypothecaire leningen (kapitaalsaflossingen & intresten).
   - Eigendomsverhouding in de woning?
   - Zijn er nieuwe hypothecaire leningen aangegaan?
   - Fiscale attesten m.b.t. bestaande schuldsaldo- en/of levensverzekeringen.
   - Zijn er nieuwe verzekeringen afgesloten? Beschik je over het basisattest voor fiscale aftrek?
   - Attest intresten groene lening voor energiebesparende uitgaven.
   - Verhuur je een handelspand, bedrag ontvangen huurgelden op jaarbasis.

> Inkomsten zelfstandige.
   
   - Attest sociale bijdragen.
   - Attest vrij aanvullend pensioen (VAPZ).
   - Attest voorafbetalingen belasting.
   - Voorraadlijst einde boekjaar (aankoopprijs zonder BTW).
   - Indien personeel, jaaroverzicht samenvattende loonstaat.
   - Attesten beroepsleningen.
   - Loonfiche wedde bedrijfsleider vennootschap.
   - Laatste bankuittreksel, eindsaldo beroepsmatige rekening.
   - Lijst openstaande facturen klanten (incl. BTW).
   - Lijst openstaande facturen leveranciers (incl. BTW).
   - Ontvangen giften of erfenis.
   - Verantwoording grote uitgaven.

> Inkomsten werknemer.

   - Aanslagbiljet belasting vorig jaar.
   - Loonfiches & individuele rekening beroepsinkomsten ontvangen van werkgever.
   - Fiche vakantiegeld en eindejaarspremie.
   - Loonfiches werkloosheid, ziekte andere.
   - Pensioenfiches.

> Onderhoudsgelden.

   - Betaalde onderhoudsgelden: bankafschriften of andere documenten met naam en adres begunstigde.
   - Ontvangen onderhoudsgelden: bankafschriften of andere documenten met naam en adres van betaler.

> Belastingverminderingen.

   - Attesten inzake kinderopvang met bedrag en aantal dagen.
   - Attest pensioensparen (nr. 281.60)
   - Attest fiscaal aftekbare giften.
   - Attest dienstencheques (nr. 281.81)
   - Attest afzonderlijke rechtsbijstandverzekering.