Belastingaangifte.

Elk jaar opnieuw moet iedere belastingplichtige zijn aangifte in de personenbelasting tijdig indienen.

Een goede raad:

> Verzamel al uw attesten of documenten en bezorg ons deze beter vandaag dan morgen.

> Ontvang je een vereenvoudigde belastingaangifte, dan is het belangrijk dat we dit voorstel nazien op correctheid en volledigheid.
   (steeds opnieuw ontdekken wij ontbrekende gegevens zoals de aftrek vrijstelling woon-werkverkeer of andere in uw nadeel
    ontbrekende gegevens zoals ingehouden terug te ontvangen roerende voorheffing of andere aftrekposten).

> Voor een laattijdige aangifte krijg je geen verwittiging meer maar wel een fikse boete.

> Hebben we nog geen elektronische volmacht, breng dan van beide partners, de identiteitskaart en pin-codes mee (eenmalige aanmaak).

 

        
   
                      Belastingaangifte 2019 over de inkomsten 2018 ... complex ?


> We dienen uw aangifte elektronisch in en bezorgen u het nog te betalen saldo aan belasting of de te verwachten teruggave.

> Werden alle aftrekposten benut of zijn er nog mogelijkheden open voor een belastingvermindering?

"We zijn er voor u en zorgen voor het correct invullen van uw complexe belastingaangifte".

 


      Welke attesten of documenten dien je ons te bezorgen?

> Breng of bezorg steeds uw aanslagbiljet belasting van het vorige jaar.

> Gegevens van het gezin:
   - Burgerlijke staat. (Datum huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding).
   - Kopie Identiteitskaarten en pin-code (aanmaak volmacht TOW).
   - Aantal kinderen of personen ten laste / geboortedatum.
   - Attest met regeling co-ouderschap.
   - Attest eventuele zware handicap +66%.

> Onroerend goed / woning:
   - Aanslagbiljet onroerende voorheffing waarop het kadastraal inkomen (KI) van uw woning(-en) staat vermeld.
   - Eigendomsverhouding in de woning.
   - Attest hypothecaire lening die je mocht ontvangen van uw bank:
     Jaarlijkse betalingsattesten waarop intresten en kapitaalsaflossingen & indien eerste jaar ook het eenmalig basisattest.
     Indien een herfinanciering: bezorg alle documenten en gegevens van nieuwe en oorspronkelijke lening.
   - Attest schuldsaldoverzekering.
   - Attest intresten groene lening voor energiebesparende uitgaven.
   - Verhuur je een handelspand, bedrag ontvangen huurgelden.

> Inkomsten zelfstandige:
   - Attest voorafbetalingen belasting.
   - Attest sociale bijdragen.
   - Attest vrij aanvullend pensioen (VAPZ).
   - Loonfiche wedde bedrijfsleider vennootschap.
   - Indien personeel, jaaroverzicht samenvattende loonstaat.
   - Voorraadlijst einde boekjaar (aankoopprijs zonder BTW).
   - Laatste bankuittreksel saldo beroepsmatige rekening.
   - Lijst openstaande facturen klanten (incl. BTW).
   - Lijst openstaande facturen leveranciers (incl. BTW).
   - Ontvangen giften of erfenis.
   - Attesten beroepsleningen.
   - Verantwoording grote uitgaven.

> Inkomsten werknemer:
   - Aanslagbiljet belasting van vorig jaar.
   - Loonfiches & individuele rekening beroepsinkomsten ontvangen van werkgever.
   - Fiche vakantiegeld en eindejaarspremie.
   - Loonfiches werkloosheid, ziekte, andere.
   - Pensioenfiches.

> Onderhoudsgelden:
   - Betaalde onderhoudsgelden: rekeninguittreksels of andere documenten met naam en adres begunstigde.
   - Ontvangen onderhoudsgelden: rekeninguittreksels of andere documenten met naam en adres van betaler.

> Belastingverminderingen:
   - Attesten inzake kinderopvang met bedrag en aantal dagen.
   - Attest pensioensparen (nr. 281.60).
   - Attest levensverzekering.
   - Attest fiscaal aftrekbare giften.
   - Attest dienstencheques.
   - Energiebesparende uitgaven: Attest aannemer, facturen en betaalbewijzen (dakisolatie).